Senter for idrettsskadeforskning

Hovedinnhold på siden

Informasjon om en nyhet med tittelen Kan spiseforstyrrelser forebygges?

Kan spiseforstyrrelser forebygges?

Introduksjon

Et nytt doktorgradsprosjekt, "Idrett, helse, kropp og prestasjon", er satt i gang på Senter for idrettskadeforskning ved Norges idrettshøgskole, med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet og Olympiatoppen. Hensikten er å se om det er mulig å forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere.

Tre-årig prosjekt
Prosjektet vil gå over tre år og har en samlet kostnadsramme på 2,7 mill. kr. Olympiatoppen bidrar med kr. 500.000 årlig. Øvrige midler kommer fra Kulturdepartementet, som har tatt et initiativ til å utvide forskningen ved Senter for idrettsskadeforskning, hvor fokus til nå primært har vært på forebygging av idrettsskader.

 


Sunn jenteidrett
Prosjektet er et av sju delprosjekt i "Sunn jenteidrett", som er et initiativ fra fire særforbund, ski, friidrett, orientering og skiskyting, og har til hensikt å forebygge spiseforstyrrelser og skape en enda sunnere jenteidrett. Prosjektet ”Idrett, helse, kropp og prestasjon” inkluderer både gutter og jenter, og skal i første fase kartlegge hvor utbredt spiseforstyrrelser er blant 1. klassinger på toppidrettsgymnas og skigymnas i Norge. Det er til sammen 16 skoler/avdelinger med totalt om lag 730 elever og 210 trenere som deltar.

 


Undersøkelse blant trenere, lærere og elever
Både trenere og elever har i løpet av høsten 2008 deltatt i en spørreskjemaundersøkelse. For trenere er blant annet forhold som utdanning, idrettsbakgrunn, kunnskap om kosthold, vektjustering og spiseforstyrrelser, seksuell trakassering, selvfølelse og forhold til elevene kartlagt. Elevene er spurt om forhold ved idretten, blant annet motivasjon, nivå og treningsmengde, kosthold, forhold til trener, selvfølelse, perfeksjonisme, mental helse, vektreduksjon/økning, skader og sykdommer, menstruasjon, rusmidler, seksuell trakassering og spiseforstyrrelser.

 

Forebyggende tiltak i skolen
Halvparten av skolene vil etter denne kartleggingsundersøkelsen bli trukket ut til å få tilpasset undervisning, mens de resterende skolene vil fortsette med normal undervisning. Alle utøverne vil i forbindelse med denne tilpassede undervisningen på skolen, delta på blant annet foredrag og gjøre gruppearbeid om ulike tema som antas ha en betydning i forhold til å forebygge spiseforstyrrelser. Det vil for eksempel dreie seg om hvordan kroppen vokser og utvikler seg hos unge og hvilken betydning dette har i forhold til å drive idrett, hvordan kommunisere på en god måte med treneren og andre utøvere, økt kunnskap om kosthold for unge idrettsutøvere, samt kunnskap om spiseforstyrrelser knyttet opp mot både å prestere og helse.

 

Trenerutdanning
For trenerne vil det bli arrangert egne kurs der de samme temaene vil bli tatt opp. I etterkant av prosjektet har vi en forventning om at trenere skal oppleve at de kan medvirke til å forebygge spiseforstyrrelser. Dette ved at de har økt sin kunnskap når det gjelder tema knyttet til problematikken, slik at de kan fremme sunne holdninger, kunne oppdage tidlige kjennetegn ved spiseforstyrrelser og kontakte utøvere som de antar at har et problem.

 

Avsluttes 2011
Undervisningen starter våren 2009 og avsluttes våren 2010. Første posttest for å se om intervensjonen har vist effekt vil bli gjennomført rett etter avsluttet intervensjon, og siste posttest vil bli gjennomført i februar/mars 2011. 


Prosjektet ledes av doktorgradsstudent Marianne Martinsen med professor Jorunn Sundgot-Borgen og 1. amanuensis Anne Marte Pensgaard som veildere.